Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Podczas terapii korygowane są:

  • wady wymowy
  • zaburzenia mowy i komunikacji
  • niepłynności mowy

Cele terapii

  • usprawnienie motoryki narządów mowy
  • korygowanie wad wymowy
  • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
  • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
  • regulacja odruchów ustno- twarzowych
  • integracja odruchów dynamicznych i posturalnych