Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku filologia polska oraz logopedą. Od kilkunastu lat pracuję jako terapeuta dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę i doświadczenie wzbogacam licznymi kursami czy dodatkowymi studiami. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Korzystałam ze szkoleń prowadzonych przez prof. Jagodę Cieszyńską oraz jej współpracowników i elementy metody krakowskiej wykorzystuję w swojej pracy.

Ukończyłam kursy prowadzone w instytucie dr. Svetlany Masgutovej: m.ni. Integracja odruchów ustno- twarzowych, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapia Taktylna. W zakresie anomalii ustno- twarzowych oraz zaburzeń ortodontycznych u dzieci korzystam ze szkoleń prof. Danuty Pluty- Wojciechowskiej. Pracuje z dziećmi o bardzo zróżnicowanych zaburzeniach: m.in. z wadami wymowy, z wadami rozwojowymi, jąkaniem, zespołami genetycznymi, z przetrwałymi odruchami, niewłaściwym napięciem ustno- twarzowym, nadmiernym ślinieniem i innymi.

W mojej pracy fascynuje mnie samo dziecko i jego potencjał. Wiem, że wnikliwą obserwacją dziecka, dobrze postawioną diagnozą, a następnie systematyczną pracą można wydobyć potencjał dziecka i pokazać mu świat, którego eksplorowania nie utrudnia zaburzenie. Cały czas się uczę i staram być na bieżąco z metodami pracy polecanymi na świecie. Zgłębiam literaturę i ciągle czegoś nowego uczę się o mózgu dziecka. Wiem, że ma on niezwykły potencjał i wiem, a tego nauczyli mnie moi pacjenci, że nie należy się w terapii poddawać, tylko poszukiwać.

Aneta Sobera

mgr Aneta Sobera

pedagog, logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku pedagogika rewalidacyjna. Jeszcze w czasie studiów ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Ukończyłam także czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, uzyskując stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Co istotne, szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W późniejszym okresie ukończyłam studia podyplomowe „ Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia” W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także uzyskałam Certyfikat terapii ręki I i II stopnia.

Ukończyłam również liczne kursy specjalistyczne m.in.: „Terapia Neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej”, „Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” cz. I i II w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Mediacji prowadzoną przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i różnymi zaburzeniami genetycznymi, zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzę terapię rewalidacyjną, terapię ręki, zajęcia korekcyjno-kompesacyjne, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, socjoterapię i psychoterapię. W ramach swojej aktywności zawodowej kładę nacisk na stworzenie przyjaznej relacji z drugą osobą, indywidualne podejście oraz umiejętności bycia „tu i teraz”. Bardzo ważna jest dla mnie również szeroko rozumiana współpraca z rodzicami /opiekunami dziecka będącego w terapii.

Aneta Kościelna

mgr Aneta Kościelna

pedagog specjalny, socjoterapeutka, psychoterapeuta, terapeuta ręki

Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach oraz szereg studiów podyplomowych, szkoleń kwalifikacyjnych oraz certyfikowanych treningów i warsztatów, które miały mi zapewnić wysoki poziom przygotowania naukowego, niezbędnego do wykonywania pracy na możliwie najwyższym poziomie. Będąc świadoma powagi wykonywanego zawodu i związanej z nim odpowiedzialności, stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Od 2006 r. prowadzę prywatną praktykę specjalistyczną, zajmując się diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zaburzeń emocjonalnych, ogólnorozwojowych, trudności wychowawczych i szkolnych oraz związanych z tym kryzysów rodzinnych. Specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych (autyzm, zespół Aspergera), w diagnozie i terapii zespołu ADHD oraz zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, fobia szkolna) i depresyjnych dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązuję do pracy z rodziną, gdyż do trudności wychowawczych przejawianych przez dzieci i młodzież należy podchodzić systemowo. Bardzo wysoko cenię sobie każdą relację z Pacjentem, nie stronię od uśmiechu i poczucia humoru i staram się, by były obecne podczas każdego spotkania, nawet jeśli jest ono trudne.

Katarzyna Anna Kuśmierek

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

psycholog kliniczny, socjolog zdrowia, pedagog-terapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, specjalista zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS w Warszawie wydział zamiejscowy w Katowicach. Uzyskałam dyplom magisterski z psychologii klinicznej. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji terapeuty poznawczo-behawioralnego. Ukończyłam studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Częstochowie oraz dyplom Muzykoterapeuty na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskałam Certyfikat Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam również szkolenie pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Dialogu Motywującego a także wiele innych szkoleń i warsztatów pogłębiających moją wiedzę i umiejętności. Wiodącym przedmiotem moich zainteresowań jest diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz systematyczna współpraca z rodzicami. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Macierz, w którym pracuję w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz ich rodzinami. Jestem praktykiem, który pomaga rodzicom i dzieciom w każdym wieku, już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w palcówkach oświatowych:

 • Miejskie przedszkole nr 3 Bajkowa Kraina w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 18 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym – Montessori nr 37 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie
 • Polsko – Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Akademia Soward w Częstochowie
 • Katolickie Szkoły Specjalne SPSK im. Antoniego z Padwy w Częstochowie:
 • -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Liceum Ogólnokształcące.
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym SPWR Częstochowa, oraz Oddział w Zawierciu.

Swoje kwalifikacje rozszerzyłam o szkolenia, kursy, konferencje:

Swoje kwalifikacje rozszerzyłam o szkolenia, kursy, konferencje:

2020 - Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym.
- Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli - szkolenie
- Świadomy rozwód – trener dla rodziców rozwodzących się
- Zaparcia psychogenne - szkolenie
2019 - Pozytywna Dyscyplina dla rodziców - szkolenie
- Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych – Roczne szkolenie certyfikacyjne
2018 – Dialog Motywujący – szkolenie certyfikacyjne
2017 - Trening Umiejętności Społecznych
- Szkolenie: Sensoplastyka® - Wstęp
- Szkolenie: Sensoplastyka® - Trener 1. stopnia
2016 - Staż profesjonalny w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach
- Warsztat: Praca z dzieckiem autystycznym
- Szkolenie: Racjonalna Terapia Zachowania
- Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – Wrocławski Instytut Psychoterapii
2015 - Certyfikowany kurs: Seksualność osób dorosłych
- Szkolenie: Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
- Szkolenie: Uzależnienia behawioralne
2014 - Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z
zaburzeniami rozwojowymi.
- Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne
zachowania.
- Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji.
- Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji.
- Dokumentowanie i programowanie w Techniki Stosowanej Analizy Zachowania.
- Tworzenie środowiska terapeutycznego
- Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z grupą
- Certyfikowany kurs: Seksualność dzieci i młodzieży
2013 - Kurs: Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
2012 -Kurs I stopnia MAKATON – alternatywne środki komunikacji.
- Udział w konferencji międzynarodowej: Edukacja muzyczna w muzykoterapii
- Warsztaty muzykoterapii: Die Blindeninstitutsstiftung - Würzburg.
2011 - Warsztat: Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.
2010 - Szkolenie: Metody i formy pracy z uczniem w szkole specjalnej Samorządowy
Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
- Warsztat: Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół specjalnych -
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
- Szkolenie: Zalety i zagrożenia Internetu - WOM Częstochowa
- Konferencja przedmiotowo metodyczna: Negocjacje i mediacje – skuteczne metody
komunikowania – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Katarzyna Wróż

mgr Katarzyna Wróż

psycholog, terapeuta, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta, Trener Umiejętności Społecznych